• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-09-08
  • Identyfikator ogłoszenia: #52804

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dawniej Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. sp. k.), w skład którego wchodzą:

a) aktywa opisane i wycenione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Upadłego, opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego - biegłą sądową dr Edytę Piątek według stanu na dzień 21 września 2020 r., którego integralną część stanowi operat szacunkowy określający wartość rynkową wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słomczynie 81, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - biegłego sądowego Artura Olczaka według stanu na dzień 21 września 2020 r. (,,Oszacowanie") w postaci:

i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Słomczynie, w województwie mazowieckim, powiecie grójeckim (obręb Słomczyn 0032), składającej się z działki ewidencyjnej nr 366/99 oraz działki ewidencyjnej nr 366/100 o łącznej powierzchni 7,00 HA, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00086255/2 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości (pozycja nr 2 w spisie inwentarza);

ii) ruchomości objętych Oszacowaniem, wymienionych w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Oszacowania pod nazwą ,,Tabela nr 1. Oszacowanie wartości ruchomości - spis inwentarza z dnia 04 marca 2019 r.", (pozycje od 3 do 56 w spisie inwentarza);

iii) ruchomości objętych Oszacowaniem, wymienionych w tabeli stanowiącej Załącznik nr 3 do Oszacowania pod nazwą ,,Tabela nr 2. Oszacowanie wartości ruchomości - spis inwentarza uzupełniający z dnia 20-22 marca 2019 r." (pozycje od 57 do 342 w spisie inwentarza).

b) dokumentacja techniczno-budowlana oraz dokumentacja księgowa (kopie faktur, wyciągów bankowych etc.) związana z procesem inwestycyjnym prowadzonym na nieruchomości opisanej powyżej w lit. a) ppkt i), według zestawienia sporządzonego przez Syndyka;

c) prawa i obowiązki wynikające z umów najmu części nieruchomości, budynków i budowli opisanych powyżej w lit. a) ppkt i), wraz z wyposażeniem, obowiązujących w dacie zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej