• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-03-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #60230

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Piąty pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
piąty pisemny przetarg nieograniczony
na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
IV.OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZCP.
W skład składników będących przedmiotem przetargu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi położona na terenie Gminy Kwidzyn pod adresem: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek: 249/45 (obręb geod. Górki) o pow. 7223 m2 - zabudowana budynkiem/budynkami Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gmina Kwidzyn, o powierzchni użytkowej budynku KPP-T 4 067,04 m2, wraz z powiązaną technologicznie działką nr 249/37 (obręb geod. Górki) o pow. 3548 m2.

Współrzędne GPS
N: 530 44' 07"
E: 180 57' 17"

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - drogi wojewódzkiej nr 521 poprzez drogę gminną będącą w zarządzaniu Gminy Kwidzyn i drogi wewnętrzne stanowiące własność KPPT.

V.STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZCP.
Nieruchomość stanowi własność ,,Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" Sp z o.o. z siedzibą w Górkach, gmina Kwidzyn.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr GD1l/00041385/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Dane ewidencyjne - jednostka ewidencyjna - Kwidzyn-W, obręb ewid. - Górki,
działki nr: 249/45, 249/37.
Oznaczenie Nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Kwidzyn-W, obręb ewidencyjny :0010 Górki
onumer działki: 249/37
rodzaj użytku/powierzchnia: PsV - 0,2627 ha, Bp - 0,0921 ha, powierzchnia działki: 0,3548 ha
onumer działki: 249/45
rodzaj użytku/powierzchnia: Bi - 0,7223 ha, powierzchnia działki: 0,7223 ha
adres: Górki 3A, numer budynku: 155
funkcja - budynek biurowy (zgodnie z KŚT i PKOB) główna funkcja - siedziba firmy lub firm
ściana zewnętrzna: mur, kondygnacje: 2/0
pow. zabudowy: 2584 m2, rok budowy: 2015 r.
właściciel: ,,Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny" Sp. z o. o. siedziba: Górki 3A
KW: GD1l/00041385/6
W dniu 24 kwietnia 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie decyzją (nr sprawy: PINB-7114/10/2015/RB) udzielił dla ,,Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach 3, gm. Kwidzyn pozwolenia na użytkowanie obiektów Centrum Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego, tj. obiektu na cele szkoleniowo-wystawowe B+C, obiektu centrum energii odnawialnej D, inkubatora przedsiębiorczości E, energooszczędnego domu pasywnego F - podzadanie A
w ramach zadania inwestycyjnego - ,,Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w centrum energii odnawialnej" realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybudowanych na dz. nr: 14/28, 14/29, 14/32, w m. Górki, gm. Kwidzyn.

VI.PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄDZEJ W SKŁAD ZCP.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 ze zm.) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Dla działek numer: 249/45 i 249/37, w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XXlll/140/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 15 marca 2016r., poz. 1066) działka nr: 249/45, w obrębie geodezyjnym Górki - znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 2-U - tereny zabudowy usługowej - zagospodarowanie związane z obsługą parku technologicznego, w tym zaplecze administracyjne, edukacyjne, techniczne, infrastrukturalne i usługowe; 249/37, w obrębie geodezyjnym Górki - znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: 4-U/P - tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - zagospodarowanie związane z obsługą parku technologicznego, w tym zaplecze administracyjne, edukacyjne, techniczne, infrastrukturalne i usługowe. Ustalenia szczegółowe zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Faktyczny sposób użytkowania - nieruchomość zabudowana budynkiem ,,Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" Sp z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • pomorskie
Miasto Kwidzyn
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej