• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-04-24
  • Identyfikator ogłoszenia: #61204

Sprzedaż wierzytelności o wartości 67.867,05 zł

Sygn. akt V GUp 5/22

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup:

1. Zbioru wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 5/22 wynikających z niezapłaconych faktur VAT wystawionych w 2018 roku i 2019 roku oraz dwóch tytułów wykonawczych, o łącznej wartości nominalnej 67.867,05 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 05/100) wraz z należnościami ubocznymi (wykaz należności stanowi Załącznik nr 1 – udostępniony na stronie internetowej: upadłości.sidowski.com.pl – w odpowiedniej zakładce).

2. W zakresie przedmiotowych wierzytelności aktualnie nie toczy się postępowanie sądowe ani egzekucyjne. Dwie wierzytelności zostały stwierdzone tytułami wykonawczymi.

3. Wierzytelności są oferowane do sprzedaży łącznie jako zbiór.

4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 22 maja 2024 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres), na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności – V GUp 5/22”.

5. Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl – w odpowiedniej zakładce) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.

6. Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk masy upadłości nie jest związany do wyboru złożonej oferty.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres email: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod numerem telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej