• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #61266

Sprzedaż wierzytelności o wartości 766.663,32 zł

Sygn. akt V GUp 6/19

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Eko-Region Kleszczów Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kleszczowie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność wobec Krzysztofa Pastuszaka w kwocie należności głównej 539.824,22 złotych wraz z należnościami ubocznymi (na dzień 30.06.2023 r. łączna kwota długu wynosiła 766.663,32 zł) - wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, zabezpieczona hipoteką na nieruchomości dłużnika w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie o powierzchni użytkowej 169,84 m2(zgodnie z księgą wieczystą), prowadzona jest egzekucja komornicza (w tym ze wskazanej nieruchomości należącej do dłużnika).

2. Cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 29 maja 2024 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Eko-Region Kleszczów Sp. z o.o. w upadłości, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności” (dla oceny terminowości złożenia oferty decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

4. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium, w wysokości 30.000,00 złotych, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 59 1090 2705 0000 0001 4202 5607 (prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.), najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję konkursu ofert nastąpi do dnia 3 czerwca 2024 roku w biurze syndyka, bez udziału publiczności.

6. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży wierzytelności wchodzącej w skład mas upadłości zatwierdzone postanowieniem Sędziego Komisarza z 19.09.2023 r., wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) oraz zamieszczone na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl (w zakładce „wierzytelności”).

8. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu lub pisząc na adres e-mail: syndyk@sidowski.com.pl.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej