• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-06-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #61537

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym INCANA S.A. w upadłości w Ścinawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego stanowiącego nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportowe i formy, szczegółowo opisane przez W. Rogowskiego w operacie z dnia 12.01.2024 r.:

załączniku nr 1 – operacie szacunkowym prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej halami magazynowymi w granicach działki o nr. ewidencyjnym 156/4 AM-11, obręb 4 Ścinawa, gmina Ścinawa M., powiat lubiński i powierzchni 15 114 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Ścinawie przy ulicy Wrocławskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00032618/2 przez Sąd Rejonowy w Lubinie, Wydział Ksiąg Wieczystych, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego W. Rogowskiego z dnia 31.10.2023 r.;

załączniku nr 2 – operacie szacunkowym prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej halą produkcyjno-magazynową oraz halą namiotową w granicach działki o nr. ewidencyjnym 156/47 AM-11, obręb 4 Ścinawa, gmina Ścinawa M., powiat lubiński i powierzchni 16 610 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Ścinawie przy ulicy Wrocławskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00079755/5 przez Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego W. Rogowskiego z dnia 31.10.2023 r.;

załączniku nr 3 – operacie szacunkowym prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym oraz zespołem budynków produkcyjno-magazynowych w granicach działek o nr. ewidencyjnych 156/8, 156/44, 156/48 AM-11 obręb 4 Ścinawa, gmina Ścinawa, powiat lubiński i powierzchni łącznej 22 905 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Ścinawie przy ulicy Wrocławskiej/Wincentego Witosa 10. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00026655/8 przez Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego W. Rogowskiego z dnia 31.10.2023 r.;

w załączniku nr 4 – wycena ruchomych środków trwałych, przedmiotów niskocennych oraz form silikonowych do produkcji płytek spółki INCANA Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ścinawie, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego W. Rogowskiego z dnia 10.01.2024 r. (dalej jako „Przedsiębiorstwo upadłego”) –

za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. kwotę nie niższą niż 12 218 791,00 zł (dwanaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych) netto.

I. Termin na składanie ofert określa się na dzień 1.08.2024 r., do godz. 12:00, przy czym decyduje data wpływu oferty, nie zaś data nadania.

II. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być złożona osobiście lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, 50-302 Wrocław, z podaniem sygnatury akt „LE1L/GUp/6/2023 – Oferta na zakup przedsiębiorstwa INCANA S.A. w upadłości”.

III. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania netto. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości INCANA S.A. w upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze: 93 1090 2082 0000 0001 2252 2971 – wadium LE1L/GUp/6/2023 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww, rachunek bankowy.
IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.08.2024 w Kancelarii Radcy Prawnego Anny Łaskawiec we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, o godz. 9:00, przy udziale wszystkich zainteresowanych Szczegółowe warunki sprzedaży określone są w regulaminie/zasadach sprzedaży dostępnym w Kancelarii Radcy Prawnego Anny Łaskawiec we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.

V. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka i w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19 w Legnicy (czytelnia akt). Wszelkich dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr. tel. oraz pod adresem
incana@annalaskawiec.pl.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Ścinawa
Obszar działalności Międzynarodowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej