• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-03-18
  • Identyfikator ogłoszenia: #60877

Syndyk sprzeda pakiet należności

Syndyk masy upadłości Wadwicz Grupa Sp. z o. o. w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XVIII GUp 73/22, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 21 lutego 2024 roku sprzeda z wolnej ręki pakiet 13 (trzynastu) należności wchodzących w skład masy upadłości. Cena wywoławcza pakietu wynosi 16.057,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
Pisemne oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2024 r. do godz. 15.00 , w biurze syndyka masy upadłości Wadwicz Grupa sp. z o. o., ul. Myśliborska 53 lok 4, 03-128 Warszawa.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych ) na rachunek masy upadłości w terminie do dnia 17.04.2024 r.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 18.04.2024 na godz. 11.00 w biurze syndyka przy ul. Myśliborskiej 53 lok 4, 03-128 Warszawa.
Szczegółowe warunki przetargu zawierające wymagane oświadczenia oferenta (regulamin), opinia biegłego sądowego dotycząca sprzedawanych należności, dostępne są w biurze syndyka, ul. Myśliborska 53 lok 4, 03-128 Warszawa. Inne szczegółowe informacje pod nr tel.

Informacje podstawowe

Branża
  • usługowa -inna
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej