• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-06-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #61543

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym PLAST- ZEM w upadłości w Głogowie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

Zorganizowanej całości przedsiębiorstwa upadłego prowadzonego pod firmą PLAST-ZEM Sp. z o.o. w upadłości, ul. Transportowa 5, 67-200 Głogów szczegółowo opisanego przez rzeczoznawcę majątkowego W. Rogowskiego w operacie z dnia 25 października 2023 r. oraz załączniku do opisu i oszacowania – operacie szacunkowym z dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczącym wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 429/7 AM-5 obręb Żarków, gmina Głogów M., powiat głogowski i powierzchni 8 681 m2 oraz prawa własności budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną stanowiącą od gruntu przedmiot odrębnej własności sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – biegłego sądowego W. Rogowskiego – załącznik nr 1 i załączniku do opisu i oszacowania – wycenie z dnia 29 września 2023 r. dotyczącej określenia wartości rynkowej ruchomych środków trwałych i zapasów magazynowanych wykorzystywanych w działalności spółki PLAST-ZEM Sp. z o.o., sporządzona przez rzeczoznawcę, z zastrzeżeniem pkt 2 – dalej jako „Przedsiębiorstwo upadłego”.

Sprzedaż nie obejmuje środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym, a także należności.

Cenę wywoławczą:
Przedsiębiorstwa upadłego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi określona przez biegłego W. Rogowskiego wartość sprzedaży wymuszonej zorganizowanej całości przedsiębiorstwa PLAST-ZEM Sp. z o.o., tj. cena nie mniejsza niż 4.109.059,75 zł netto.

I. Termin na składanie ofert określa się na dzień 1.08.2024 r., do godz. 12:00, przy czym decyduje data wpływu oferty, nie zaś data nadania.

II. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być złożona osobiście lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, 50-302 Wrocław, z podaniem sygnatury akt „LE1L/GUp/5/2023 – Oferta na zakup przedsiębiorstwa PLAST-ZEM Sp. z o.o. w upadłości”.

III. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania netto. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości PLAST-ZEM Sp. z o.o. w upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze: 34109015350000000137217363 – wadium LE1L/GUp/5/2023 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.
IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.08.2024 r. w Kancelarii Radcy Prawnego Anny Łaskawiec we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, o godz. 13:00, przy udziale wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe warunki sprzedaży określone są w regulaminie/zasadach sprzedaży dostępnym w Kancelarii Radcy Prawnego Anny Łaskawiec we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.

V. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka i w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19 w Legnicy (czytelnia akt). Wszelkich dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr. tel. oraz pod adresem
sprzedaz[małpa]annalaskawiec.pl.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Głogów
Obszar działalności Krajowy
Forma prawna Spółka z o.o.

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej