• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2019-09-30
  • Identyfikator ogłoszenia: #45703

Syndyk sprzeda udziały w spółce T2 Szamotuły sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim

zaprasza do składania ofert na nabycie 7 udziałów
Spółki T2 Szamotuły sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Łączna wartość nominalna 7 udziałów wynosi 3.500,00 zł. Udziały stanowią 7 % udziałów w strukturze kapitału zakładowego Spółki T2 Szamotuły sp. z o.o. oraz uprawniają do 7 głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Spółka T2 Szamotuły sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000301320. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki
jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Pisemną ofertę zakupu zawierającą proponowaną cenę należy przesłać na adres SMU „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Kasprzaka 13/2, 60 - 236 Poznań lub złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Kancelarii (z dopiskiem „oferta T2 Szamotuły”) w terminie do dnia
25 października 2019 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu).

Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów do składanej oferty:
1. wyciąg z KRS/Rejestru CEIDG – przedsiębiorcy,
2. zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów nabycia,
3. oświadczenie oferenta, że ma wystarczające środki pieniężne potrzebne w związku z zapłatą ceny za nabywane udziały i znany mu jest stan prawny i faktyczny przedmiotu sprzedaży.


Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku oferentów, z którymi podejmie dalsze negocjacje
oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Dokonanie transakcji wymaga uzyskania przez syndyka zgody sędziego-komisarza postępowania upadłościowego na sprzedaż udziałów.
Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości PBO Anioła S.A.
w upadłości likwidacyjnej, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
  • upadłość, wierzytelności
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • wielkopolskie
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej