• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #60059

Syndyk sprzeda udziały w spółkach za 40% ceny

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tatiany Białek sprzeda z wolnej ręki
– 25 (dwadzieścia pięć) udziałów w spółce MELKORN sp. z o.o. z siedzibą w Urżankach (KRS 394232), za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 40% wartości nominalnej, to jest 1.000 zł (jeden tysiąc złotych);
– 1.300 (tysiąc trzysta) udziałów w spółce Młyn nad Tywą sp. z o.o. z siedzibą w Trzaskach (KRS 130769), za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 40% wartości nominalnej, to jest 520.000 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych).
Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej całego pakietu udziałów (bądź za poszczególne udziały), na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Bank PEKAO S.A. 63 1240 3813 1111 0010 6511 5775 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 28.11.2023 r. godziny 14.00 (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż – udziały w spółce SZ1S/GUp/13/2022”.
Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez e-mail: sekretariat@kancelariaszczecin.eu

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Obszar działalności Międzynarodowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej