• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-06-11
  • Identyfikator ogłoszenia: #61458

Syndyk sprzeda vouchery na usługę treningu EMS

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości BodyTec20Plus Sp. z o.o. w upadłości (NIP: 7312070965, KRS: 0000884201) zaprasza do udziału w konkursie ofert.

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 317 voucherów uprawniających do korzystania z usług treningu EMS świadczonych przez BodyTec20 Sp. z o.o. (KRS: 0000883377 NIP: 7312070882) w tym:
Voucher START – 227 sztuk,
Voucher START 2 – 90 sztuk.
Voucher START obejmuje usługi w następującym zakresie:
a. trening EMS z certyfikowanym trenerem EMS
b. możliwość treningu w parze 2:1 (2 trenujących, 1 trener)
c. nie trzeba mieć drugiej osoby do treningów
Voucher START 2 obejmuje usługi w następującym zakresie:
d. trening EMS z certyfikowanym trenerem EMS
e. trening w parze 2:1 (2 trenujących, 1 trener)
f. voucher dla pary

Cena wywoławcza wynosi 187.750,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. włącznie, do godz. 15:00, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Frontczak, ul. Piotrkowska 177 A lok. 1, 90-447 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu vouchery” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek upadłego prowadzony przez Alior Bank S.A. nr: 42 2490 0005 0000 4530 0025 8898. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu konkursu, w tym szczegółowy regulamin konkursu ofert, dostępne są pod nr. telefonu 662-174-728 w dni powszednie w godz. 9.00 do 15.00 lub pod adresem: biuro@kancelariafrontczak.pl

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2024 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny.

Informacje podstawowe

Branża
  • medycyna, farmacja
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łódź
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej