• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2019-09-30
  • Identyfikator ogłoszenia: #45705

Syndyk sprzeda wierzytelności z umowy o roboty budowlane

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim
zaprasza do składania ofert na nabycie:

wierzytelności wynikających z wykonanej umowy o roboty budowlane przysługujące upadłemu od Cofora Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235209, w łącznej wysokości 357 508,34 zł należności głównej, na co składają się:
a) kwota 168 508,34 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lutego 2016 roku do dnia zapłaty, tytułem zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane,
b) kwota 189 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty, tytułem kaucji gwarancyjnej,

za cenę nie niższą niż 12 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).


Pisemną ofertę zakupu zawierającą proponowaną cenę, należy przesłać na adres SMU „PBO Anioła” S.A.
w upadłości likwidacyjnej, ul. Kasprzaka 13/2, 60 - 236 Poznań lub złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Kancelarii (z dopiskiem „oferta Cofora”) w terminie do dnia 25 października 2019 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu).
Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów do składanej oferty:
1. wyciąg z KRS/Rejestru CEIDG – przedsiębiorcy,
2. zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów nabycia,
3. oświadczenie oferenta, że ma wystarczające środki pieniężne potrzebne w związku z zapłatą ceny i znany mu jest stan prawny i faktyczny przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku oferentów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • wielkopolskie
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej