• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-05-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #58680

Udział w nieruchomości gruntowej - Budy Grabskie

Sygn. akt XIV GUp 503/21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży udział w wysokości 1/4 w nieruchomości gruntowej, położonej w Budach Grabskich (gmina Skierniewice), działka gruntu o numerze ewidencyjnym 61/4, o powierzchni 0,12 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1H/00007321/4, na następujących warunkach:

1. cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 70.000,00 złotych (siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/100) brutto;

2. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 12 czerwca 2023 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk Hubert Sidowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – Budy Grabskie – udział w nieruchomości”;

3. przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 7.000,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 50 1090 1304 0000 0001 4835 1962 (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź), najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert oraz spełniać pozostałe wymogi określone regulaminem sprzedaży;

4. ogłoszenie oraz warunki przetargu (konkursu ofert) mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny, przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

5. szczegółowe warunki określa regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości oraz na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/budygrabskie;

6. przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do dnia 7 czerwca 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

(tel.: 726 790 740 lub 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej