• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-06-26
  • Identyfikator ogłoszenia: #61575

Udziały w nieruchomościach - Podrwinów, woj. łódzkie

Sygn. akt LD1M/GUp-s/192/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Barbary Rozumek ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

1) udział w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, rolnej, zabudowanej, położonej w miejscowości Podrwinów (gmina Kiełczygłów, powiat pajęczański), działka gruntu o numerze ewidencyjnym 145/1, o powierzchni 0,4500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00028896/3;

2) udział w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, rolnej, położonej w miejscowości Podrwinów (gmina Kiełczygłów, powiat pajęczański), działka gruntu o numerach ewidencyjnych 16 i 176/1, o łącznej powierzchni 1,2600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00030068/7.

2. Cena wywoławcza wynosi odpowiednio:

1) 21.960,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1 Ogłoszenia;

2) 3.900,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 2 Ogłoszenia;

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 16 lipca 2024 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Barbary Rozumek, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – Podrwinów”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zaokrąglonej w dół do pełnego złotego. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 60 1090 1304 0000 0001 5104 8285/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12,
90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/Podrwinow – w odpowiedniej zakładce.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 15 lipca 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel., e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej