• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-02-10
  • Identyfikator ogłoszenia: #45857

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przedmiotem przetargu jest konkurs ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa MWM BRZESKO prowadzącego działalność operacyjną, składającego się ze zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do produkcji, na który składają się:
A. Kompleks nieruchomości zabudowanych o funkcji przemysłowej, położony w Brzesku (powiat brzeski, województwo małopolskie), przy ul. Szczepanowskiej 21 o łącznej rynkowej wartości oszacowania 14.638.686 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych). Kompleks ten stanowią:
- nieruchomość złożona z działek nr 553/23, 553/33, 553/42 o łącznej powierzchni 2,1530 ha i objętych księgą wieczystą KW nr TR1B/00050387/0 (zabudowanych budynkiem głównym o funkcji biurowo-produkcyjnej) o rynkowej wartości oszacowania 11.509.667 zł,
- nieruchomość złożona z działki nr 553/48 o powierzchni 0,9561 ha i objętej księgą wieczystą KW nr TR1B/00077976/1 (zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym - hala kształtowania blach) o rynkowej wartości oszacowania 2.629.254 zł,
- nieruchomość złożona z działki nr 553/36 o powierzchni 0,6056 ha i objętej księgą wieczystą KW nr TR1B/00077977/8 (zabudowanej budynkiem acetylenowni, budynkiem magazynu technicznego i budynkiem magazynu materiałów łatwopalnych) o rynkowej wartości oszacowania 499.765 zł.
Wszystkie działki w użytkowaniu wieczystym do dnia 04.12.2089 r. i związane z nimi prawo własności budynków i innych urządzeń na nich posadowionych.
Dla poszczególnych nieruchomości księgi wieczyste prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku.
B. Ruchomości w postaci rzeczowych składników majątkowych (aktywów trwałych i obrotowych) o łącznej szacunkowej wartości rynkowej w wysokości 10.593.258 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote dwieście pięćdziesiąt osiem złotych), m.in. w postaci.:
- urządzenia techniczne i maszyny o szacunkowej wartości rynkowej 2.878.300 zł,
- środki transportu o szacunkowej wartości rynkowej 269.100 zł,
- rzeczowe składniki majątkowe stanowiące wyposażenie (inne środki trwałe) o szacunkowej wartości rynkowej 1.005.500 zł,
- zapasy magazynowe o szacunkowej wartości rynkowej 3.218.693,80 zł
- wartości niematerialne i prawne,
- pozostałych składników.
2. Określenie rynkowej wartości przedsiębiorstwa zostało dokonane na podstawie opinii określającej wartość przedsiębiorstwa MWM BRZESKO wg. stanu na dzień 31.12.2018 i na dzień 28.02.2019 sporządzona w dniu 28 maja 2019 r., przez zespół biegłych prowadzących działalność pod firmą Sigma Capital Spółka Partnerska Rzeczoznawców Majątkowych Buchalik, Wyżgolik na potrzebę prowadzonego postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. akt VIII GUp 2018/16.
3. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w rozumieniu art. 55? kodeksu cywilnego, z wyłączeniem:
- środków pieniężnych zgromadzonych w kasie oraz na rachunkach bankowych Spółki oraz
- należności na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa.
4. Przedmiot Sprzedaży nabywany jest w trybie art. 306 pr. up. i następnych.
CENA WYWOŁAWCZA
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 8.800.000 zł netto (osiem milionów osiemset tysięcy złotych 00/100 groszy), co stanowi 40% wartości oszacowania.
2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu określona w pkt 1 nie obejmuje wartości zapasów (materiałów, półproduktów, produkcji w toku i wyrobów gotowych).
3. Do ceny oferty, która wygra przetarg należy doliczyć wartość zapasów (materiałów, półproduktów, produkcji w toku i wyrobów gotowych) oszacowanych na dzień przekazania przedsiębiorstwa przez Syndyka na rzecz nabywcy. Wartość zapasów oszacowana na dzień 28.02.2019 r., w dokonanym opisie i oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa Upadłego wynosiły 3.218.694 zł

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • małopolskie
Miasto Brzesko
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej