• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-01-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #50493

Sprzedaż przedsiębiorstwa w upadłości

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo wchodzące w skład masy upadłości LEDIKO sp. z o.o. w upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygnatura
akt: VIII GUp 337/20).

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Upadłej, w skład którego wchodzą w szczególności:
- własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do ruchomości,
- koncesje, licencje i zezwolenia,
- patenty i inne prawa własności przemysłowej,
- majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne,
- tajemnice przedsiębiorstwa,
- wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania wykorzystywanego do działalności,
- księgi rachunkowe oraz dokumentacja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W skład sprzedawanego przedsiębiorstwa nie wchodzą przysługujące Upadłej wierzytelności, a także środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych Upadłej.
Przedmiot sprzedaży może zostać nabyty za cenę nie niższą niż
272 658,55 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąty osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Wrocław
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Możliwości rozwoju

Oferty mogą wpływać do 4 lutego 2021 r.

Uwagi

Źródło: Internet i własne

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej