• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-05-16
  • Identyfikator ogłoszenia: #58678

Syndyk sprzeda wierzytelności za najwyższą cenę

Toruń, dnia 12 maja 2023 roku

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

Sylwester Zięciak – Syndyk masy upadłości Piotra Grochowskiego i Katarzyny Mauer-Grochowskiej sprzeda wierzytelności przysługujące upadłemu względem:
1) Mariusza SAMUL w kwocie 35.292,56 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa 56/100);
2) Władysława GÓRECKIEGO w kwocie 12.855,81 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć 81/100);
za cenę najwyższą możliwą do uzyskania cenę, nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100),
z tym zastrzeżeniem, że o sprzedaży w tym trybie i na warunkach określonych postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy, zaś cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy.
Oferty z zaproponowaną ceną należy przesłać na adres e-mail: torun@zieciak.com.pl lub drogą pocztową na adres: Kancelaria Prawna Zięciak i Współpracownicy z s. 87-100 Toruń, ul. Warszawska 6/5, w terminie do dnia 6 czerwca 2023 roku włącznie.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Toruń
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej